Prosiect ASTUTE yn cyrraedd rhestr fer un o wobrau’r UE

Mae prosiect dan arweiniad Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr RegioStars yr UE.

Cynghrair hyfyw rhwng wyth prifysgol yng Nghymru yw ASTUTE (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch 2010-2015), a ffurfiwyd yn benodol i ysgogi twf economaidd rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae’r prosiect, a ariannir gan yr UE, yn hybu cydweithio rhwng prifysgolion a’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru, gan gyfuno’r datblygiadau arloesol diweddaraf, arbenigedd penodol a’r cyfleusterau mwyaf modern er mwyn i weithgynhyrchwyr yng Nghymru gael cyfle i gydweithio ag academyddion o fri ac arbenigwyr o fyd diwydiant. 

Mae dros 250 o gwmnïau wedi ymgysylltu ag ASTUTE, gan greu gwerth dros £200m o effaith economaidd, 383 o gynnyrch newydd, 174 o swyddi a 10 menter newydd – sydd wedi ychwanegu’n sylweddol at economi Cymru.

Mae cyflawniadau prosiect ASTUTE wedi sbarduno’r rhaglen ddilynol, ASTUTE 2020, sy’n ceisio galluogi lefelau uwch o arloesedd busnes ym maes gweithgynhyrchu i’r dyfodol.  

Dywedodd yr Athro Johann Sienz, Rheolwr Gweithredol ASTUTE 2020:

“Mae’r ffaith bod ASTUTE wedi cael ei enwebu ar gyfer rownd derfynol Gwobrau RegioStars yn ei gydnabod fel esiampl o gydweithio effeithiol a chynhyrchiol rhwng diwydiant ac academia, sy’n cyflawni er budd y diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru, ac yn galluogi twf trawsffurfiannol, cynaliadwy ledled Cymru yn y diwydiannau gweithgynhyrchu trwy waith ymchwil, datblygu ac arloesedd.

“Rwy’n eithriadol o falch o gyflawniadau partneriaeth ASTUTE a’r effaith barhaus mae ASTUTE 2020 yn ei chael mewn cydweithrediad â’r diwydiannau gweithgynhyrchu ledled Cymru.”

Cystadleuaeth flynyddol yw’r Gwobrau RegioStars, a drefnir gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Polisi Rhanbarthol a Threfol, gyda’r nod o ganfod arfer da ym maes datblygu rhanbarthol ac amlygu prosiectau gwreiddiol, arloesol sy’n ddeniadol ac yn rhoi ysbrydoliaeth i ranbarthau eraill.

Bydd Seremoni Wobrwyo RegioStars yn cael ei gynnal ym Mrwsel ar Hydref 9. Mae pleidleisio ar gyfer y wobr dewis gyhoeddus yn agor ar 3 Gorffennaf a gallwch bleidleisio YMA.

600 x 240

Mae prosiect ASTUTE wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n rhan o’r prosiect, a hynny o dan arweiniad Prifysgol Abertawe mewn cydweithrediad â Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Glyndŵr, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae rhaglen ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch), sy’n cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru, wedi cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n rhan o’r rhaglen.