Yr Athro Dato Dr Nor Aieni Haji Mokhtar

Prifysgol Abertawe'n anrhydeddu Is-ganghellor Prifysgol Malaysia Terengganu

Yr Athro Dato Dr Nor Aieni Haji Mokhta

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno dyfarniad er anrhydedd i Is-ganghellor Prifysgol Malaysia, Terengganu a chyn-fyfyriwr y Brifysgol, yr Athro Dato Dr Nor Aieni Haji Mokhtar.

Cyflwynwyd DSc (Doethur yn y Gwyddorau) i Dr Nor Aieni heddiw (dydd Llun 9 Ionawr) yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe gan Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B Davies, yn ystod seremoni raddio'r Coleg Peirianneg.

Ymunodd Nor Aieni Haji Mokhtar â'r Gyfadran Wyddoniaeth yn Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ym 1980 fel darlithydd cynorthwyol ac ym 1982, enillodd radd MSc mewn Ffiseg Ïoneiddiad gan yr hyn a elwid yn Goleg Prifysgol Abertawe ar y pryd. 

Gwnaeth ei hymchwil ym maes Cymwysiadau Technoleg Laserau mewn Llif Hylifau yn UTM ac enillodd ei PhD mewn Ffiseg ym 1992, gan ymuno â'r Sefydliad Peirianneg Arfordirol ac Alltraeth newydd yn Adran Hydroleg UTM.

Cafodd Dr Nor Aieni ei dyrchafu'n Athro yng Nghyfadran Beirianneg Sifil UTM yn 2000.  Fe'i penodwyd yn aelod o Senedd UTM rhwng 2001 a 2007. 

Yn 2008, cafodd ei phenodi'n Is-ysgrifennydd a Chyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Cefnforeg Genedlaethol yn y Weinidogaeth Gwyddoniaeth, Technoleg ac Arloesedd.  Roedd ganddi rôl hollbwysig wrth sefydlu'r Gyfarwyddiaeth. Roedd yn un o'r aelodau sefydlu allweddol, gan strategeiddio'r meysydd ymchwil a datblygu arbenigol ar gyfer y diwydiant morol. 

Yn 2015, cafodd ei phenodi gan y Gwir Anrhydeddus Dirprwy Brif Weinidog Addysg yn Is-ganghellor Prifysgol Malaysia Terengganu.

Yn ei swydd bresennol, mae wedi cyflwyno addysg hyblyg gyda'r tîm e-ddysgu arbennig o'r Brifysgol, gan gynnwys Cwrs Agored Torfol Ar-lein y Brifysgol ar Ddatblygiad Morol Cynaliadwy.  Mae hi hefyd yn gadeirydd Gr┼Áp Diddordeb Arbennig y clwstwr ymchwil ar gyfer astudiaethau arfordirol ac ynysoedd a'r Tasglu Arbennig ar erydiad arfordirol ac atebion peirianneg arfordirol ac Ynni Adnewyddadwy o'r Môr. 

Wrth dderbyn ei dyfarniad, meddai'r Athro Dr Nor Aieni: "Hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad a'm diolch diffuant i Gyngor a Senedd Prifysgol Abertawe am gynnig y Dyfarniad er Anrhydedd i mi. Mae'n anrhydedd ac yn bleser mawr derbyn y gydnabyddiaeth nodedig  hon.

Arweinyddiaeth academaidd drwy ragoriaeth ymchwil mewn Sefydliad Addysg Uwch yw fy nghryfder ac, fel Is-ganghellor Prifysgol Malaysia Terengganu, rwy'n cael fy ysbrydoli i feithrin lefelau uwch o gydweithio rhwng fy Alma Mater, Prifysgol Abertawe, a'n Prifysgol ni a chyd-fyfyrwyr eraill o Faleisia sydd wedi elwa o addysg o ansawdd gwych a phrofiadau cofiadwy yn Abertawe."

Wrth gyflwyno'r dyfarniad, meddai'r Athro Richard B Davies: "Mae'r Athro Dr Nor Aieni yn academydd o'r radd flaenaf ym meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).  Mae ei gyrfa yn dangos brwdfrydedd am wyddoniaeth sy'n para am oes; ond mae hefyd yn dangos ei bod yn arloeswr yng ngwir ystyr y gair ac yn fedrus iawn wrth gyfleu ei syniadau.  Dyma rinweddau'r academyddion gorau a'r rhai mwyaf effeithiol.   

Rydym yn falch iawn bod yr Athro Dr Nor Aieni yn aelod gweithgar o gymuned cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe; mae hi'n unigolyn ysbrydoledig dros ben."