Dychwelyd at Ymarfer

Ydy nyrsio yn eich calon o hyd? Dewch yn ôl i'r yrfa rydych yn dwlu arni.

Dychwelyd i Ymarfer: Côd Modiwl SHG270, 40 credyd ar lefel 5

Mae'r cwrs Dychwelyd i Ymarfer yn paratoi nyrsys i ddychwelyd i'w maes gofal nyrsio yn y meysydd clinigol heriol a deinamig presennol. Cymeradwyir y cwrs gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac mae'n galluogi nyrsys y mae eu cofrestriad wedi darfod i ddychwelyd i ymarfer.

Yng Ngwobrau'r Student Nursing Times, cyhoeddwyd bod Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi ennill y wobr 'Cwrs Dychwelyd i Ymarfer y Flwyddyn, 2015'.  Dywedodd y beirniaid fod y cwrs "wedi dangos dealltwriaeth glir bod adeiladu hyder a dulliau creadigol yn allweddol i gwrs Dychwelyd i Ymarfer. [Mae'r staff] yn ymdrechu'n gyson i wella a gwerthuso'r dysgu."

Rhagor o wybodaeth am y cwrs Dychwelyd i Ymarfer

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r cwrs Dychwelyd i Ymarfer ar gyfer:

  • Nyrsys cymwysedig a hyfforddwyd yn y Deyrnas Unedig y mae eu cofrestriad gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi darfod neu wedi'i ohirio
  • Nyrsys cymwysedig o'r Undeb Ewropeaidd neu'r Ardal Economaidd Ewropeaidd sydd wedi derbyn llythyr penderfyniad gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth sy'n dweud bod angen iddynt ddilyn cwrs Dychwelyd i Ymarfer er mwyn cofrestru
  • Caiff ymarferwyr o bob maes nyrsio sydd wedi cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar hyn o bryd, ond sydd am ddiweddaru eu sgiliau a'u gwybodaeth er mwyn uchafu eu cyflogadwyedd ymgeisio

Mae'n ofyniad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth bod nyrsys o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig yn cwblhau asesiad academaidd y System Profi Saesneg Ryngwladol (IELTS) yn gyntaf, a'u bod yn ennill sgôr o 7.0 o leiaf ym mhob elfen.

Strwythur y Cwrs

Mae'r cwrs Dychwelyd i Ymarfer yn para 18 wythnos, ac mae wedi'i rannu rhwng diwrnodau ymarfer clinigol a diwrnodau astudio.

Disgwylir i fyfyrwyr ymroi i neilltuo 20 awr yr wythnos i astudio yn y cyfnodau astudio, a 22.5 awr yr wythnos ar gyfartaledd wrth wneud ymarfer clinigol.

Cynhelir y cwrs mewn partneriaeth â'r Byrddau Iechyd Lleol sy'n darparu lleoliadau clinigol addas trwy drafodaeth â'r myfyriwr.

Gofynion Mynediad a'r Broses Ddewis

Mae Dychwelyd i Ymarfer yn agored i nyrsys cymwysedig y mae eu cofrestriad gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi darfod.

  • Cynhelir y broses ddewis mewn partneriaeth â'r Bwrdd Iechyd Lleol.
  • Rhaid i fyfyrwyr gael gwiriad iechyd galwedigaethol llwyddiannus.
  • Bydd angen iddynt gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd hefyd.

Ffioedd Cwrs

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar y rhaglen hon.

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn talu ffioedd dysgu pob ymgeisydd sy'n llwyddo i gael lle ar y rhaglen Dychwelyd i Ymarfer. Hefyd, bydd pob myfyriwr yn derbyn bwrsariaeth gwerth £1000 nad yw'n amodol ar brawf modd. Gellir gwneud taliadau ychwanegol i fyfyrwyr sy'n gofalu am blant neu ddibynyddion eraill.

Cyflogadwyedd

Mae'r cwrs Dychwelyd i Ymarfer yn caniatáu i nyrsys adnewyddu eu cofrestriad proffesiynol a gweithio fel nyrsys cymwysedig yn y GIG neu mewn sector arall. Tra byddant ar y cwrs Dychwelyd i Ymarfer, caiff myfyrwyr gyngor a chyfarwyddyd ar baratoi CV a phortffolio o dystiolaeth; ymgeisio am swyddi; a pharatoi am gyfweliadau.

Asesu

Rhaid i'r holl fyfyrwyr ar y cwrs Dychwelyd i Ymarfer ddangos eu bod yn gallu darparu gofal diogel ac effeithiol heb oruchwyliaeth. Asesir cymhwysedd nyrsio ar sail portffolio o dystiolaeth sy'n cynnwys asesiad o'r sgiliau clinigol dan oruchwyliaeth Mentor Cymeradwyo, a thrwy ysgrifennu traethawd myfyriol 4,000 gair o hyd.

Fideo Enillwyr Gwobrau Nyrsio i Fyfyrwyr y Times 2015