BSc Astudiaethau Iechyd Cymunedol - Nyrsio Iechyd Meddwl Cymunedol

  1. Hyd:
    1 blynedd Llawn-amser

Trosolwg Cwrs

Mae'r cwrs rhan-amser hwn wedi'i ddylunio i alluogi nyrsys iechyd meddwl i ymateb yn effeithiol i anghenion defnyddwyr gwasanaethau o fewn gosodiad cymunedol. Mae'n ceisio darparu myfyrwyr ag adnoddau i wella eu sgiliau a'u gwybodaeth o fewn maes amrywiol a chymhleth gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol.

Nodweddion Allweddol

Mae hon yn rhaglen radd anrhydedd israddedig ran-amser, y gellir ei hastudio gan fyfyrwyr sy'n dysgu ar lefel pump ac uwch.

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn wedi'u talu gan Lywodraeth Cymru.

Croesawir ceisiadau gan ymarferwyr iechyd meddwl sydd am gymryd y modiwl Seiliau mewn Ymarfer Iechyd Meddwl Cymunedol yn unig, sydd eto â nifer cyfyngedig o lefydd wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHG3089Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Fundamentals of Community Mental Health Practice
SHN3065Academic Year30Enhancing Skills in Community Mental Health Nursing Practice
SHN3066Academic Year20Research and Development in Community Mental Health Nursing Practice
Modiwlau Opsiynol
BSc CHS CMHN ft 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 40 credits from the following modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHG3055Semester 2 (Jan-Jun Taught)40Contemporary Issues in Forensic Mental Health Nursing
SHG3078Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Physical Health Issues in Adult Mental Health Practice
SHG392Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Health Care and the Law

Disgrifiad

Mae hon yn rhaglen radd anrhydedd israddedig ran-amser sy'n darparu 120 o gredydau ar lefel chwech, ac sy'n cynnwys tri modiwl craidd sy'n dod i gyfanswm o 80 credyd, a 40 credyd dewisol y gall y myfyriwr ei ddewis o gylchgrawn presennol Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, yn dilyn trafod a chytuno gyda rheolwr y rhaglen. Bydd y modiwlau craidd yn caniatáu cyfleoedd dysgu ac addysgu a rannir gyda chyrsiau nyrsio cymunedol eraill. Mae'r holl fodiwlau craidd yn cynnwys 50% gwaith theori a 50% ymarfer: cefnogir myfyrwyr yn eu hymarfer gan fentor/athro ymarfer cymunedol sydd wedi'i baratoi'n briodol.

Nodyn Pwysig: Mae'r ffioedd ar gyfer y cyrsiau hyn wedi'u talu gan Lywodraeth Cymru a nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Fodd bynnag, croesawir ceisiadau hefyd gan ymarferwyr iechyd meddwl sydd am gymryd y modiwl Seiliau mewn Ymarfer Iechyd Meddwl Cymunedol yn unig, sydd eto â nifer cyfyngedig o lefydd wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cyflawni 120 o gredydau ar lefel pump neu uwch.

Os hoffech wybod mwy am ein gofynion mynediad, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn ar +44 (0)1792 518531 neu chhsadmissions@abertawe.ac.uk.

Sut i Wneud Cais

Os hoffech wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn ar +44 (0)1792 518531 neu chhsadmissions@abertawe.ac.uk.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 N/A

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Proffil myfyriwr

Mae Eleanor Roberts, nyrs staff o Abertawe, yn astudio BSc Astudiaethau Iechyd Cymunedol - Nyrsio Iechyd Meddwl Cymunedol ar hyn o bryd. Meddai,

"Dewisais astudio ym Mhrifysgol Abertawe am fy mod wedi astudio yma o'r blaen, gan gwblhau fy ngradd israddedig mewn Nyrsio Iechyd Meddwl yn 2010. Mae'n agos at adref ac rwy'n gallu astudio ar sail ran-amser ochr yn ochr â'm cyflogaeth amser llawn. Roedd hefyd ariannu ar gael ar gyfer mwyafrif y ffioedd dysgu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

"Am fy mod yn gweithio ym maes iechyd meddwl, rwy'n dilyn modiwlau sy'n canolbwyntio ar iechyd meddwl. Mae'r cwrs wedi'i fwriadu ar gyfer nyrsys sy'n gweithio mewn lleoliad cymunedol, drwy astudio ar sail ran-amser. Mae’n cynnwys modiwlau traddodiadol ochr yn ochr ag elfen dysgu yn y gweithle.

"Rwy'n mwynhau'r cyfleoedd i gwrdd â phobl sy'n gweithio mewn meysydd nyrsio gwahanol a rhannu profiadau clinigol, ac mae hyn yn cyfrannu at fod yn fwy hyderus yn fy ymarfer nyrsio.

"Gobeithiaf allu defnyddio'r wybodaeth a ddysgaf drwy astudio'r cwrs yn y gweithle, a gobeithiaf y bydd cwblhau'r cwrs yn sicrhau manteision hirdymor yn fy ngyrfa. Mewn gwirionedd, mae astudio MSc Practis Gofal Iechyd Sylfaenol a Chymunedol eisoes wedi bod yn gymorth yn fy ngyrfa, am i mi gael swydd fel Nyrs Seiciatrig Cymunedol.

Mae'r gefnogaeth y cafodd Eleanor gan y Coleg hefyd wedi creu argraff arni, ond mae'n rhybuddio myfyrwyr i fod yn barod am waith caled. Meddai, "Mae lefel dda o gefnogaeth academaidd a llawer i'w wneud i fyfyrwyr sy'n symud i'r maes. Mae'n sicr werth ei wneud os oes gennych ddiddordeb yn y maes pwnc, ond byddwch yn barod am y llwyth gwaith, mae'n llawer mwy nag ydyw ar lefel israddedig!"

Dweud eich Dweud yn Ddiogel

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cefnogi'r ymgyrch "Speak Out Safely" gan y Nursing Times. Mae hyn yn golygu ein bod ni am i bob aelod o'n staff a myfyrwyr i deimlo y gallant godi pryderon am gamweddau neu arfer gwael pan fyddant yn ei weld ac yn hyderus y bydd eu pryderon yn cael eu trin mewn ffordd adeiladol.

Speak out safely

Rydym yn addo, lle mae staff neu fyfyrwyr yn nodi gwir bryder diogelwch cleifion, byddwn yn eu cefnogi, yn eu helpu i sicrhau bod eu pryder yn cael ei ymchwilio yn llawn ac, os yw'n briodol, gweithredu ar eu pryder. Byddwn hefyd yn rhoi adborth am sut y mae darparwyr gwasanaethau wedi ymateb i'r mater a godwyd ganddynt, cyn gynted ag y bo modd.

P'un a ydych yn aelod staff, neu fyfyriwr, siaradwch pan fyddwch yn teimlo bod rhywbeth o'i le os gwelwch yn dda. Rydym am i chi fod yn gallu dweud eich dweud yn ddiogel.

Cliciwch yma am fwy o fanylion am ein haddewid.