Tystysgrif i Raddedigion: Trallwyso Cydrannau Gwaed

  1. Hyd:
    2 flynedd Rhan-amser

Trosolwg Cwrs

Datblygwyd y rhaglen hon ar y cyd â Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Nodweddion Allweddol

Mae'r rhaglen yn cynnwys modiwl theori a modiwl dysgu yn y gweithle. Mae'r meini prawf ar gyfer mynediad yn llym.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Students must choose between 30 and 60 credits from the following options:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GradCert Blood Component 

Dewiswch Isafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select either one or both of the following Core modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHG3087Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Principles of Safe Practice in Clinical Transfusion Management
SHG3088Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Advancing your Practice in Blood Transfusion

Blwyddyn 2 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Students must choose between 30 and 60 credits from the following options:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GradCert Blood Component 

Dewiswch Isafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select either one or both of the following Core modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHG3087Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Principles of Safe Practice in Clinical Transfusion Management
SHG3088Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Advancing your Practice in Blood Transfusion

Disgrifiad

Bydd y cwrs tystysgrif yn arfogi ymarferwyr â'r wybodaeth angenrheidiol a'r sgiliau penderfynu clinigol a nodir yn y fframwaith i'w galluogi i ddilyn cynllun rheolaeth glinigol diffiniedig ar gyfer claf unigol neu ar gyfer grŵp o gleifion y mae angen arnynt drallwysiad cydrannau gwaed.

Gofynion Mynediad

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Sut i Wneud Cais

Os dymunwch ymgeisio, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn ar +44 (0)1792 518531 neu chhsadmissions@abertawe.ac.uk.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
GradCert Rhan-amser £2,100 N/A

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Dweud eich Dweud yn Ddiogel

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cefnogi'r ymgyrch "Speak Out Safely" gan y Nursing Times. Mae hyn yn golygu ein bod ni am i bob aelod o'n staff a myfyrwyr i deimlo y gallant godi pryderon am gamweddau neu arfer gwael pan fyddant yn ei weld ac yn hyderus y bydd eu pryderon yn cael eu trin mewn ffordd adeiladol.

Speak out safely

Rydym yn addo, lle mae staff neu fyfyrwyr yn nodi gwir bryder diogelwch cleifion, byddwn yn eu cefnogi, yn eu helpu i sicrhau bod eu pryder yn cael ei ymchwilio yn llawn ac, os yw'n briodol, gweithredu ar eu pryder. Byddwn hefyd yn rhoi adborth am sut y mae darparwyr gwasanaethau wedi ymateb i'r mater a godwyd ganddynt, cyn gynted ag y bo modd.

P'un a ydych yn aelod staff, neu fyfyriwr, siaradwch pan fyddwch yn teimlo bod rhywbeth o'i le os gwelwch yn dda. Rydym am i chi fod yn gallu dweud eich dweud yn ddiogel.

Cliciwch yma am fwy o fanylion am ein haddewid.