Ecosystemau Benthig Morol

Meysydd cymorth

null

Mae'r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys:

  • Arolygon Arfordirol
  • Amgylcheddau Oddi ar y Glannau
  • Materion Cadwraeth

Arolygon Arfordirol

Arolygon Arfordirol

Gellir defnyddio arbenigedd SEACAMS2 i ymchwilio i'r ffordd orau o greu strwythurau arfordirol a wneir gyda gwelliant bioamrywiaeth mewn golwg.

Gall aflonyddu a achosir gan ddatblygiad arfordirol effeithio ar yr amgylchedd naturiol, ond trwy arallgyfeirio strwythurau i annog gwladychiad naturiol a chreu cynefinoedd, gellir cyfoethogi'r bioamrywiaeth. Gellir dylunio creigresi artiffisial er mwyn lleddfu orau yn erbyn colled cynefinoedd. Drwy brofi dyluniadau newydd ar gyfer is-adeileddau a strwythurau creigres, gall SEACAMS2 gynorthwyo cwmnïau ynni adnewyddadwy morol i ddefnyddio'r dyluniadau neu'r technegau mwyaf effeithiol ar gyfer gwella bioamrywiaeth a allai gyfrannu at y broses ganiatâd.

 

Materion Cadwraeth

Materion Cadwraeth

Mae adfer cynefinoedd yn bwysig i liniaru aflonyddwch a achosir gan ddatblygiadau arfordirol a morol.

Mae SEACAMS2 yn ymchwilio i'r dulliau mwyaf priodol ar gyfer lliniaru a gwrthbwyso'r rhyngweithio ag afonydd (Zostera marina a Z. noltii) y gellid dod â hwy ar lannau'r llanw ym Môr Hafren. Trwy brofi gwahanol ddulliau ar gyfer adfer yr heintwell, gellir gwneud argymhellion wedyn i Lynw'r Llanw'r Llanw am fodd o wrthbwyso colled yr heintir a gwella bioamrywiaeth trwy ddefnyddio sefydliad afon.

Amgylcheddau Oddi ar y Glannau

Amgylcheddau Oddi ar y Glannau

Mae datblygiadau strwythurol ac echdynnu adnoddau yn cael eu heffeithio'n gynyddol ar gynefinoedd oddi ar y lan. Ar yr un pryd mae newid yn yr hinsawdd a newidiadau amgylcheddol naturiol yn effeithio ar rywogaethau unigol sy'n byw yn y dŵr agored neu ar lawr y môr ac yn newid yr amgylchedd morol.

Mathau o Gwestiwn: Sut bydd rhywogaethau epibenthig, er enghraifft, rhywogaethau sy'n byw ar lawr y môr, yn ymateb i'r strwythurau cynefin a ddarperir gan ddeunyddiau ar y môr? Sut y bydd rhywogaethau dŵr agored yn ymateb i waith adeiladu dan y dŵr? Sut mae strwythurau parhaol newydd yn effeithio ar ansawdd cynefin ar gyfer fertebratau morol?

Ardaloedd prosiect posibl: Arolygon benthig is-llanw | Astudiaethau ymddygiadol o rywogaethau dŵr agored â thechnoleg logio data anghysbell | Mapio bioamrywiaeth ar y môr | Datblygu a phrofi offer arolwg ar y môr.