CELTA Open Evening / Noson Agored CELTA

Find Out More About CELTA

A CELTA course is a great way to gain an English language teaching qualification and prepares you to travel and work abroad or start a career in English language teaching.

What better way to find out more about English language teaching, CELTA, and ELTS than attending an open evening?

Our open evenings will: 

 • tell you about English language teaching opportunities abroad and in the UK.
 • introduce you to the interactive and enjoyable ways in which CELTA qualified teachers help their students.
 • explain the differences between our full and part-time courses.

We hold regular Open Evenings, and details will be posted here with booking arrangements. Numbers are limited to 20, so please book early to guarantee a place. Detailed joining instructions will be sent on registration.

Upcoming Open Evenings:

13th November 2018 18.00 (Swansea University, Singleton Park Campus, venue Keir Hardie 216 - please refer to campus plan)

26th February 2019 16.00 (UWTSD, Carmarthen Campus, BR1 Dewi Building note earlier start time of 16:00, presentation stall from 14.00

12th March 2019 18.00 (Swansea University, Singleton Park Campus, venue Keir Hardie 216 - please refer to campus plan)

You can sign up for Open Evenings using these Eventbrite links.

Typical Open Evening Programme

Arrivals and Refreshments  1800

Course Introduction from 

CELTA Course Coordinator

1830

Demo Session

1845
Q & A 1915
Close 1930

Teas, coffees, and biscuits will be provided. 

Please note that to take up a place on a CELTA course at ELTS, Swansea University, you need to fulful the following criteria: 

 • Be at least 18 years old when the course begins 
 • Have as a minimum entry requirement, a standard of education equivalent of that required for entry into higher education
 • For non-native speakers of English, have a minimum level of IELTS 7.5 in all areas (reading, writing, listening and speaking) or equivalent

For more information about our CELTA Open Evenings or about CELTA in general, please contact Peter Neville, the CELTA Teacher Training Coordinator, or phone us +44 1792 295391. We look forward to hearing from you. 

 

Dysgwch ragor am CELTA

Mae cwrs CELTA yn ffordd wych o ennill cymhwyster addysgu iaith Saesneg ac mae'n eich paratoi at deithio a gweithio dramor neu ddechrau gyrfa mewn addysgu iaith Saesneg.

Pa ffordd well o ddysgu ragor am addysgu iaith Saesneg, CELTA a'r Gwasanaeth Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) na dod i noson agored?

Bydd ein nosweithiau agored yn:

 • Rhoi gwybodaeth am gyfleoedd i addysgu iaith Saesneg dramor ac yn y Deyrnas Unedig.
 • Rhoi cyflwyniad i'r ffyrdd rhyngweithiol a difyr y gall athrawon cymwysedig CELTA helpu eu myfyrwyr.
 • Esbonio'r gwahaniaethau rhwng ein cyrsiau amser llawn a rhan-amser.

Rydym yn cynnal Nosweithiau Agored rheolaidd, a chaiff manylion y trefniadau cadw lle eu cyhoeddi yma. Mae lle i ugain o bobl yn unig, felly cadwch le yn gynnar. Anfonir cyfarwyddiadau manwl adeg cofrestru.

 

Dydd Mawrth 13 Mehefin

Gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn drwy'r ddolen Eventbrite:

Cynhelir y digwyddiad hwn ym Mhrifysgol Abertawe, Campws Parc Singleton SA2 8PP 

 

Rhaglen y Noson Agored

Cyrraedd a Lluniaeth 

1800

Cyflwyniad i'r Cwrs gan Gydlynydd Cwrs CELTA

1830

Sesiwn Arddangos

1845

Holi ac Ateb

1915

Cau

1930

Darperir te, coffi a bisgedi.

Sylwer bod angen bodloni'r meini prawf canlynol er mwyn cael lle ar gwrs CELTA ELTS Prifysgol Abertawe:

 • O leiaf 18 oed pan fo'r cwrs yn dechrau;
 • Meddu ar safon addysg o leiaf cyfwerth â'r gofynion ar gyfer addysg uwch;
 • I bobl nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, rhaid cyrraedd lefel 7.5 IELTS ym mhob maes (darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad) neu gyfwerth.

Am ragor o wybodaeth am ein Nosweithiau Agored CELTA neu am CELTA yn gyffredinol, cysylltwch â Peter Neville, Cydlynydd Hyfforddiant Athrawon CELTA, neu ffoniwch ni ar +44 1792 295391. Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.