Dr Christian Beech
Senior Lecturer
Public Health, Policy and Social Sciences
Telephone: (01792) 602513
Room: Office - 116
First Floor
Haldane Building
Singleton Campus

Christian Beech is a senior lecturer and programme director of the BSc Social Work programme. Christian has recently completed his PhD in Social Work, which he undertook part-time and which focused on interprofessional working with risk and older people in multidisciplinary teams.  Christian also undertook his social work training at Swansea qualifying with a Diploma in Social Work and a MSc in Applied Social Studies. Following a career that spanned practitioner and management roles across children and adult services in a range of acute and community mental health services, Christian joined the university in 2007 after winning a secondment to lead a research project aimed at developing an evidence base for social work with older people. Since this time he has been involved in a range of research projects linked to older people and social work and now intends to focus his post-doctoral research on interprofessional working between health and social care professionals. 

Areas of Expertise

 • social work
 • Interprofessional Working between health and social care
 • Integrated Care Provision
 • Global Perspectives of Health and Social Care
 • gerontological social work research

Publications

 1. & Look after yourself: active ageing, individual responsibility and the decline of social work with older people in the UK. European Journal of Social Work 17
 2. & Gerontological Social Work: Reflections on its Role, Purpose and Value. British Journal of Social Work 45(4), 1296-1312.
 3. & On the Edge of a New Frontier: Is Gerontological Social Work in the UK Ready to Meet Twenty-First-Century Challenges?. British Journal of Social Work 44(8), 2307-2324.
 4. & A Scoping Review of Digital Gaming Research Involving Older Adults Aged 85 and Older. Games for Health Journal 5(3), 157-174.

Teaching

 • ASQ101 Introduction to Social Work

  This module considers the place of contemporary social work within historical and comparative perspectives both in Wales, the U.K. and internationally. It also examines the issues and trends in modern public, social and political philosophies and the influence they have on practice and service delivery. It considers the relationship between the Welsh Assembly Government, agency policies in Wales, legal and regulatory requirements and professional boundaries in shaping the nature of the services provided and particularly those in inter-disciplinary contexts. Attention will also be paid to the inter-relationships with other social services in Wales and particularly education, housing, health, income maintenance and criminal justice when provided on a partnership basis. It introduces the student to the current range and appropriateness of statutory, voluntary and private agencies providing community-based day-care, residential and other services. This will be achieved within a thorough examination of the particular issues facing service-using citizens in contemporary Wales.

 • ASQ101W Cyflwyniad i Waith Cymdeithasol

  Mae¿r modiwl yma¿n ystyried lle gwaith cymdeithasol cyfoes o fewn persbectifau hanesyddol a chymharol, yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mae hefyd yn archwilio'r materion a thueddiadau mewn athroniaethau cyhoeddus modern, cymdeithasol a gwleidyddol a¿r dylanwad maent wedi eu cael ar ymarfer a throsglwyddiad gwybodaeth. Mae¿n ystyried y berthynas rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, polisïau asiantaeth yng Nghymru, anghenion cyfreithiol a rheoli a ffiniau proffesiynol yn llunio natur y gwasanaethau a ddarparwyd yn enwedig y rheiny mewn cyd-destunau cyd-ddisgyblaethol. Bydd sylw hefyd yn cael ei dalu i¿r cydberthynas gyda gwasanaethau cymdeithasol eraill yng Nghymru ac yn enwedig addysg, tai, cynnal incwm a chyfiawnder troseddol pan ddarparwyd ar sail partneriaeth. Mae¿n cyflwyno¿r myfyriwr i ystod gyfoes a phriodoldeb o asiantaethau statudol, gwirfoddol a phreifat yn darparu gofal-dydd cymunedol, preswyl a gwasanaethau eraill. Caiff hyn ei gyflawni o fewn archwiliad trwyadl o¿r materion penodol yn wynebu dinasyddion sy¿n defnyddio¿r gwasanaeth yng Nghymru gyfoes.

 • ASQ202 Social Work in Practice 2

  This module will build on the assessment skills of collecting, selecting and testing of information learned at Level 1 and introduce further themes. These include the importance of decision making in a variety of settings and the influence that time pressures can exert. Particular attention will be given to this from a Welsh perspective, in an interagency context, including the factors and processes that facilitate service integration, collaboration and partnership when working with other statutory agencies as well as independent and voluntary sector services. The module will also address the nature of both risk and harm that is associated with intervention in the lives of vulnerable individuals and groups. It will include practical exercises in the use of different approaches to assessment.

 • ASQ309 Applying Knowledge to Enhance Practice

  This module is about developing critical knowledge within a specified area of interest in social work and social care. The primary focus is on conducting an independent literature review on a selected issue or problem experienced by a service user or carer group. Students will be required to locate research evidence and knowledge from a variety of contemporary sources, critically evaluate the contribution of literature within their chosen topic and to identify key themes, issues and debates for the interest of social work audiences. Emphasis will be given to formulating recommendations for enhancing professional practice. Students will consolidate skills in locating and synthesizing research evidence, developing written arguments and using current knowledge to improve and develop their practice.

 • SW-100W Dysgu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 1

  Amcan craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad gwaith 20 niwrnod a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru. Mae'r modiwl hwn yn gyfnod dan oruchwyliaeth o isafswm o 20 niwrnod mewn o leiaf un lleoliad ymarfer pan fydd rhaid i fyfyrwyr fodloni Dangosyddion Perfformiad canlynol y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (CGC, 2011): ¿ Rôl allweddol 1, safon 2, Dangosydd Perfformiad (DP) 1: ceisio goruchwyliaeth broffesiynol i ddatblygu ymarfer gwaith cymdeithasol atebol ¿ Rôl allweddol 1, safon 2, DP 2: paratoi ar gyfer goruchwyliaeth broffesiynol ffurfiol mewn ffyrdd sy'n uchafu ei heffeithiolrwydd ¿ Rôl allweddol 1, safon 2, DP 2: adnabod problemau, penblethau a gwrthdaro moesegol sy'n codi yn ystod ymarfer gwaith cymdeithasol ¿ Rôl allweddol 3, safon 9, DP 1: cynllunio sut i ddefnyddio cyfathrebu i sicrhau ymgysylltu cychwynnol ¿ Rôl allweddol 3, safon 9, DP 2: defnyddio sgiliau cyfathrebu i sefydlu'r berthynas gwaith cymdeithasol Yn sgil y lleoliad gwaith, mae'n rhaid bod y myfyriwr wedi dangos bod ganddo'r sgiliau a'r gwerthoedd rhyngbersonol sylfaenol gofynnol er mwyn iddo fod yn addas ac yn ddiogel i weithio'n uniongyrchol gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr; a'i fod wedi caffael dealltwriaeth, yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, o effaith ymarfer gwaith cymdeithasol arnynt. Mae'r modiwl hefyd yn ceisio paratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd y byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad gwaith, sef sylwadaeth fyfyriol. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant hefyd yn cael cyfle i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi.

 • SW-200W Dysgu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 2

  Diben craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad ymarfer uniongyrchol 80 niwrnod a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru yn ystod y lleoliad. Nod addysgu'r modiwl yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad gwaith, ar ffurf sylwadau myfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd mewn ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau arfer gorau. Cyflawnir hyn trwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, arfer gwrth-wahaniaethu a gwrth-ormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant hefyd yn cael cyfle i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd allan i'w lleoliadau ymarfer ac yn cymryd rhan mewn diwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.

 • SW-300W Dysgu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 3

  Amcan craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad gwaith 100 niwrnod terfynol a'u galluogi i fodloni gofynion gradd Cyngor Gofal Cymru yn ystod y lleoliad gwaith hwnnw a darparu tystiolaeth o ansawdd digonol, a datblygu'r gwaith y mae ei angen yn y portffolio, i'w galluogi i ennill eu cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol a bod yn barod am ymarfer annibynnol. Amcan addysgu'r modiwl yw paratoi'r myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd y byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad gwaith, ar ffurf sylwadaethau myfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd mewn ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau arfer gorau. Cyflawnir hyn trwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, arfer gwrth-wahaniaethu a gwrth-ormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant hefyd yn cael cyfle i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd allan i'w lleoliadau ymarfer ac yn cymryd rhan mewn diwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.

 • SW-M02W Sgiliau a Gwybodaeth mewn Ymarfer Gwaith Cymdeithasol

  Diben craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad ymarfer arsylwi 20 niwrnod i'w ddilyn gan y lleoliad ymarfer uniongyrchol 80 o ddiwrnodau a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru yn ystod y ddau leoliad. Bydd hefyd yn rhoi cyfle iddynt ddarparu tystiolaeth o safon ddigonol ac i ddatblygu'r gwaith angenrheidiol yn y portffolio i'w galluogi i ennill eu cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol a bod yn barod i ymarfer yn annibynnol. Mae'r modiwl hefyd yn anelu at baratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad, sef sylwadaeth fyfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd yn y lleoliad ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau ymarfer gorau. Cyflawnir hyn drwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, ymarfer gwrthwahaniaethol a gwrthormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant yn cael cyfle hefyd i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd i'w lleoliadau ymarfer ac yn dod i ddiwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.

 • SW-M07 Dissertation in Social Work Research and Evidence for Practice

  This module encourages the development of research mindedness and prepares students for evidence informed practice by way of a self-directed dissertation study into an area of social work interest.

 • SW-M07A Dissertation in Social Work Research and Evidence for Practice (A)

  This module encourages the development of research mindedness and prepares students for evidence informed practice by way of a self-directed dissertation study into an area of social work interest.

 • SW-M07B Dissertation in Social Work Research and Evidence for Practice (B)

  This module encourages the development of research mindedness and prepares students for evidence informed practice by way of a self-directed dissertation study into an area of social work interest.

 • SW-M07W Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

 • SW-M07WA Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer (A)

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

 • SW-M07WB Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer (B)

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

Research Groups

 • Wales School for Social Care Research

  Wales School for Social Care Research