Ms Jo Redcliffe
Associate Professor
Public Health, Policy and Social Sciences
Telephone: (01792) 602946
Room: Office - 118
First Floor
Haldane Building
Singleton Campus

Jo completed a degree in Psychology at Bangor University and worked in a community mental health team and two psychiatric hospitals before qualifying as a social worker by completing the Diploma in Social Work and in addition the Masters in Applied Social Sciences at Swansea University. Following qualification as a social worker Jo practised as a social worker in a variety of settings, primarily adult substance misuse. Jo has worked in social work education at Swansea University since 1988, and is currently the Programme Director for the BSc Social Work.

Jo’s research interests include post-qualifying social work, disability, service user and carer involvement and substance misuse. She is the Swansea University co-ordinator for post-qualifying social work. She is currently completing her PhD on the inclusion of disability issues within social work education.

Publications

 1. & A new distance learning national framework for social work continuing education: critical reflections on the first phases of implementation. Social Work Education 37(6), 761-774.

Teaching

 • ASQ101W Cyflwyniad i Waith Cymdeithasol

  Mae¿r modiwl yma¿n ystyried lle gwaith cymdeithasol cyfoes o fewn persbectifau hanesyddol a chymharol, yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mae hefyd yn archwilio'r materion a thueddiadau mewn athroniaethau cyhoeddus modern, cymdeithasol a gwleidyddol a¿r dylanwad maent wedi eu cael ar ymarfer a throsglwyddiad gwybodaeth. Mae¿n ystyried y berthynas rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, polisïau asiantaeth yng Nghymru, anghenion cyfreithiol a rheoli a ffiniau proffesiynol yn llunio natur y gwasanaethau a ddarparwyd yn enwedig y rheiny mewn cyd-destunau cyd-ddisgyblaethol. Bydd sylw hefyd yn cael ei dalu i¿r cydberthynas gyda gwasanaethau cymdeithasol eraill yng Nghymru ac yn enwedig addysg, tai, cynnal incwm a chyfiawnder troseddol pan ddarparwyd ar sail partneriaeth. Mae¿n cyflwyno¿r myfyriwr i ystod gyfoes a phriodoldeb o asiantaethau statudol, gwirfoddol a phreifat yn darparu gofal-dydd cymunedol, preswyl a gwasanaethau eraill. Caiff hyn ei gyflawni o fewn archwiliad trwyadl o¿r materion penodol yn wynebu dinasyddion sy¿n defnyddio¿r gwasanaeth yng Nghymru gyfoes.

 • ASQ309 Applying Knowledge to Enhance Practice

  This module is about developing critical knowledge within a specified area of interest in social work and social care. The primary focus is on conducting an independent literature review on a selected issue or problem experienced by a service user or carer group. Students will be required to locate research evidence and knowledge from a variety of contemporary sources, critically evaluate the contribution of literature within their chosen topic and to identify key themes, issues and debates for the interest of social work audiences. Emphasis will be given to formulating recommendations for enhancing professional practice. Students will consolidate skills in locating and synthesizing research evidence, developing written arguments and using current knowledge to improve and develop their practice.

 • SW-M04W Moeseg a Gwerthoedd mewn Gwaith Cymdeithasol

  Mae¿r modiwl hwn yn darparu dealltwriaeth feirniadol o¿r foeseg a¿r gwerthoedd sy¿n berthnasol i ymarfer gwaith cymdeithasol. Cyfeirir yn benodol at y prosesau cymdeithasol sy¿n arwain at eithrio cymdeithasol yng Nghymru a¿u heffaith ar fywyd o ddydd i ddydd a darpariaeth gwasanaethau. Mae¿n mynd i¿r afael hefyd â gwerthoedd a darpariaeth gwasanaethau gwaith cymdeithasol gan gyfeirio¿n benodol at gysyniadau stigma, grymuso, cydraddoldeb ac arferion a deddfwriaeth gwrthormesol. Ystyrir esblygiad hanesyddol, athroniaeth a pherthnasedd moeseg a gwerthoedd gwaith cymdeithasol ynghyd â Chôd Ymarfer Cyngor Gofal Cymru ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol mewn perthynas â rhoi ymarfer ar waith gyda grwpiau gwahanol. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu ymarferwyr myfyriol a moesegol.

 • SW-M07W Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

 • SW-M07WA Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer (A)

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

 • SW-M07WB Traethawd Estynedig mewn Ymchwil Gwaith Cymdeithasol a Thystiolaeth ar gyfer Ymarfer (B)

  Mae'r modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd ymchwil ac yn eu paratoi ar gyfer ymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth ar ffurf traethawd hir hunangyfeiriedig ar faes o ddiddordeb gwaith cymdeithasol. Bydd disgwyl i¿r myfyrwyr weithio¿n annibynnol gyda rhywfaint o arweiniad i gynhyrchu prosiect ymchwil achos bach (dull desg neu empirig) ar faes sy¿n berthnasol i gynulleidfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol ac i ymarfer proffesiynol. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi i bob myfyriwr i gefnogi eu dysgu ac i arwain eu hymchwil dros gyfnod y sesiwn academaidd. Ceir hefyd weithdai ymarferol yn edrych ar ysgrifennu¿r traethawd estynedig, a dulliau desg ac empirig o gasglu a dadansoddi data.

 • SW-M09 An Introduction to Social Work Practice Learning and Practice Assessing

  This module aims to equip qualified social workers intending to become `practice assessors¿ with the knowledge and skills to enable them to contribute to a social work student¿s learning in a planned and effective way and make sound judgments about student competence. Completion of this module also provides evidence of meeting the Care Council for Wales¿s re-registration requirements for continuing professional education and learning. Successful completion provides recognition that the practice assessing candidate is competent to provide practice assessment to others.

 • SW-M09W Cyflwyniad i Ddysgu Ymarfer Ac Asesu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol

  Nod y modiwl hwn yw paratoi gweithwyr cymdeithasol cymwysedig i fod yn `aseswyr ymarfer¿ gan roi iddynt yr wybodaeth a¿r sgiliau i¿w galluogi i gyfrannu at ddysgu myfyrwyr gwaith cymdeithasol mewn modd cynlluniedig ac effeithiol. Mae cwblhau'r modiwl hefyd yn darparu tystiolaeth o fodloni gofynion ailgofrestru Cyngor Gofal Cymru ar gyfer addysg a dysgu proffesiynol parhaus. Wrth iddo gwblhau'r modiwl yn llwyddiannus, cydnabyddir bod yr ymgeisydd asesu ymarfer yn gymwys i asesu ymarfer eraill.

Key Grants and Projects

 • Care Council for Wales, Service User and Carer funding 2016 - 2016

  , £2,500

 • Care Council for Wales for Regional Conference for Practice Assessors 2013 - 2013

  , £2,777

 • South Wales Local Authorities & Higher Education Academy Conference 2012 - 2012

  , £10,000